top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

We hebben deze pagina voor de  laatste maal  aangepast op 27/07/2019.

 

Hier vindt je de algemene voorwaarden van www.sponser-sportfood.be (MJP&T bvba), zoals deze beschikbaar zijn gesteld door MJP&T bvba(sponsersportfood). In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

 

-Intellectuele eigendom: 

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen terug gebruiken als de Belgische en Europese regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en alle andere dwingende bepalingen van het Belgisch en/of Europees recht wordt nageleefd.Of er moest schriftelijk anders is overeengekomen zijn, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door MJP&T bvba(sponsersportfood) geleverde zaken of diensten, zoals maar niet beperkt tot merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., uitsluitend bij MJP&T bvba(sponsersportfood) en/of haar leveranciers.

 

-Betaling & prijzen:

 

Al de prijzen zijn, tenzij anders aangeduid , in Euro’s uitgedrukt, inclusief btw. Fouten die daardoor ontstaan en herkenbaar zijn als programmeerfouten of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een geldig contract dan wel overeenkomst met MJP&T bvba(sponsersportfood)

te mogen eisen of te veronderstellen. Alle prijzen zijn exclusief transportkosten of transportverzekering. MJP&T bvba(sponsersportfood) accepteert een betaling mits een door MJP&T bvba(sponsersportfood) goedgekeurde kredietkaart of bankoverschrijving. Betaling in termijnen is niet mogelijk. MJP&T bvba(sponsersportfood) zal de geldigheid van de kredietkaart controleren via de kredietkaartmaatschappij en zal de bestelling uitvoeren (zoals onderstaand aangegeven) na aanvaarding van de kredietkaart. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen ( Wat wil zeggen nadat MJP&T bvba(sponsersportfood) de beschikbaarheid van het product heeft bevestigd en de bestelling alsmede het betaalmiddel heeft geaccepteerd) belast  MJP&T bvba(sponsersportfood) de kredietkaart op het moment van verzending.

In geval van faillissement of uitstel van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van MJP&T bvba(sponsersportfood) en de verplichtingen van de klant jegens MJP&T bvba(sponsersportfood) onmiddellijk opeisbaar. MJP&T bvba(sponsersportfood) haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro. Als betaalsysteem werkt MJP&T bvba(sponsersportfood) samen met wix.com/adyen. wix.com/adyen zal persoonsgegevens welke zij tot haar beschikking heeft alleen verwerken voor het uitvoeren van haar dienstverlening.Molliezal persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden, met uitzondering van de gegevens welke geregistreerd zijn bij een websiteprofiel (is er de mogelijk dat deze op het bankafschrift verschijnen).

 

-Levering en levertijd

 

Als er zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze zo snel mogelijk na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan MJP&T bvba verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij MJP&T bvba bekende postadres, Als dit niet van tijdelijke aard is , en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop (zie ontbinding) of de vervanging van de zaak inroept.

Een door MJP&T bvba(sponsersportfood)

opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als vervaltermijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van MJP&T bvba (sponsersportfood) zijn, waarna MJP&T bvba(sponsersportfood) zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is of er een reden van vertraging is dan ontvangt de consument hiervan bericht en heeft hij recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

-Ontbinding/verbreking:

 

De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij MJP&T bvba(sponsersportfood) , indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MJP&T bvba(sponsersportfood) heeft terggezonden, is de koop definitief. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij MJP&T bvba(sponsersportfood). De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat als hoe ze werden afgeleverd. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt MJP&T bvba(sponsersportfood) na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en zorgt ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het aankoopbedrag zonder transportkosten aan de klant  wordt terugbetaald.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

 

-Overmacht:

 

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop MJP&T bvba(sponsersportfood) geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij MJP&T bvba(sponsersportfood) en/of leveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat   MJP&T bvba(sponsersportfood) de verbintenis had moeten nakomen.

 

-Garantie:

 

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvoor over te gaan tot terugzending aan MJP&T bvba(sponsersportfood )) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MJP&T bvba(sponsersportfood). Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan  MJP&T bvba(sponsersportfood) schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend (= niet geopend). Ingebruikneming na opmerken van gebreke, beschadiging ontstaan na  opmerken van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na opmerken van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de klant door MJP&T bvba(sponsersportfood) gegrond worden bevonden, zal MJP&T bvba(sponsersportfood) naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen ( in samenspraak met sponser.ch) , op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van MJP&T bvba(sponsersportfood) en tenzij die het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van MJP&T bvba(sponsersportfood) ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MJP&T bvba(sponsersportfood) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van MJP&T bvba(sponsersportfood) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

MJP&T bvba(sponsersportfood) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien: 1) en zolang de klant tegenover  MJP&T bvba(sponsersportfood)

 in gebreke is , 2) de klant de geleverde zaken zelf heeft geopend of door derden heeft laten openen. 3) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins  niet zorgvol worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van    MJP&T bvba(sponsersportfood) 4) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

-Eigendomsvoorbehoud:

 

De eigendom van alle door MJP&T bvba(sponsersportfood) aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij MJP&T bvba(sponsersportfood) zolang de klant de vorderingen van MJP&T bvba(sponsersportfood) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van MJP&T bvba(sponsersportfood) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,etc.

De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan MJP&T bvba(sponsersportfood)

 

-Toepasselijk recht :

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van sponsersportfood is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

-Geschillen:

Voorvragen en/of klachten kan de klant bellen naar MJP&T bvba(sponsersportfood)

op het telefoonnummer +32 468/062555. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit niet mogelijk is om bepaalde reden  wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. In geval van enig geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

 

-Wijzigingen:

 

 MJP&T bvba(sponsersportfood) heeft het recht  deze algemene voorwaarden, met inbegrip van die voorwaarden die op betaling en/of garanties betrekking hebben, te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming te wijzigen. MJP&T bvba(sponsersportfood) kan wijzigingen van de  MJP&T bvba(sponsersportfood) website, de voorwaarden of andere aangelegenheden door publicatie van een desbetreffende mededeling en vervaardiging van hypertekst-links naar deze mededelingen bekendmaken. Het spreekt voor zich de MJP&T bvba(sponsersportfood)

 website en deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren. Overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen, blijven van kracht, inclusief de productprijzen zoals die van toepassing waren op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Hoewel zorgvuldig op juistheid van de op de website gepubliceerde informatie wordt toegezien, kan deze informatie onnauwkeurigheden, schrijffouten of verkeerde prijsaanduidingen bevatten. MJP&T bvba(sponsersportfood) is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke fouten. MJP&T bvba(sponsersportfood) is gerechtigd, met betrekking tot de producten, diensten, serviceprogramma’s, prijzen en andere op de MJP&T bvba(sponsersportfood) website gepubliceerde gegevens op ieder moment correcties en/of wijzigingen door te voeren. Wijzigingen of aanpassingen van de MJP&T bvba(sponsersportfood) website worden met zekere regelmaat doorgevoerd.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sponser-sportfood.be op de algemene voorwaarden pagina.

bottom of page